Lịch khai giảng

TÊN KHOÁ HỌC GIỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG HÌNH THỨC HỌC PHÍ
BỘ 3 QUYỀN LỰC TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Thứ 3,4,5
(19h00 - 21h30)
08/01/2024 Online 3.000.000VNĐ
Mini MBA For Core Team Thứ 2-4-6
(18h30 - 21h00)
26/12/2023 Online 9.000.000VNĐ
Business Process Efficiency Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7
19h00-21h30
26/12/2023 Online
Offline
2.800.000VNĐ
3.900.000VNĐ
Sales & Marketing Strategy Thứ 2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7
(17h00 - 21h30)
Thứ 6 & 7
(9h00 - 16h30)
16/01/2024 Online
Offline
4.200.000VNĐ
5.900.000VNĐ
BSC-KPIs Management Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7
(19h00 - 21h30)
15/01/2024 Online
Offline
2.800.000VNĐ
3.900.000VNĐ
Competency Assessment Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7
(19h00-21h30)
29/09/2023 Online
Offline
2.800.000VNĐ
3.900.000VNĐ
Corporate Culture Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7
(19h00-21h30)
20/12/2023 Online 2.800.000VNĐ
Organizational Structure Thứ 2-4-6 hoặc Thứ 3-5-7 26/12/2023 Online
Offline
2.800.000VNĐ
3.900.000VNĐ
Strategic Vision Planning Thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7
(18h30 - 21h00)
Thứ 6 & 7
(9h00 - 16h30)
15/01/2024 Online
Offline
4.200.000VNĐ
5.900.000VNĐ