VỀ CHÚNG TÔI

BGS Global Leadership Institute là Viện đào tạo lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ Core Team giúp doanh nghiệp tạo lực đẩy tăng trưởng hướng đến sự phát triển thịnh vượng và bền vững.

BGS Global Leadership Institute là đơn vị thuộc BGS Global Vietnam – một thành viên của BrainGroup là tổ chức tư vấn và đầu tư thực tiễn vào các doanh nghiệp có tư duy phát triển bền vững giúp Doanh nghiệp khẳng định sức mạnh cạnh tranh và nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường.

Các thành viên của BrainGroup gồm: BrainMark Vietnam, Braintek Vietnam, BGS Global Vietnam và Viện Quản trị Quốc tế.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức tạo sức mạnh tăng trưởng hiệu quả nhất được cộng đồng chủ tịch doanh nghiệp ghi nhận.

Sứ mệnh

Tư vấn quản trị và đầu tư giải pháp vào các doanh nghiệp có tư duy phát triển bền vững, giúp doanh nghiệp khẳng định sức mạnh tăng trưởng từ bên trong.

Giá trị cốt lỗi

Tốc độ – Tận tâm – Trí tuệ.
Tốc độ - Nhìn trước cơ hội, thực thi thần tốc.
Tận tâm - Làm việc hết lòng, từ tâm trong sáng.
Trí tuệ - Ứng dụng hiểu biết, gia tăng giá trị

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG