Ban cố vấn

Ban cố vấn BGS Global Leadership Institute đóng vai trò tư vấn và định hướng xây dụng nội dung các chương trình đào tạo phù hợp với thực tế của các nhà lãnh đạo và đội ngũ nhân lực tại các doanh nghiệp. Từ đó, góp phần đưa Viện lãnh đạo BGS Gobal trở thành một trong những đơn vị đào tạo dành riêng cho Core Team mang đến kiến thức bài bản, thực tiễn nhất.

Chủ Tịch BrainGroup Giám đốc Chiến lược BrainMark
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
Xem thêm
Chủ tịch HQQT Tổng Giám đốc Tập đoàn PPJ Group
Xem thêm
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến
Xem thêm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
Xem thêm
Tổng giám đốc Công ty Kido
Xem thêm

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG