Action Plan

Hành động là quyết định quan trọng tạo lực đẩy tăng trưởng cho mỗi doanh nghiệp. Có thể nói, bất cứ doanh nghiệp nào dù quy mô lớn hay nhỏ, muốn tồn tại và phát triển đều phải có kế hoạch kinh doanh hàng năm. Kế hoạch chính là công cụ quan trọng nhằm định hướng mục tiêu, chiến lược thực hiện, kế hoạch hành động, kếhoạch ngân sách, kế hoạch định biên nhân sự… cho năm kinh doanh tiếp theo của mỗi doanh nghiệp.

Những đầu sách có thể bạn sẽ thích

    Đăng ký ngay để tải tài liệu của BGS Global Leadership Institute