Structure & Dashboard

Bạn hãy tự đặt một loạt câu hỏi như sau: Cơ cấu nào phù hợp với Tầm nhìn của doanh nghiệp? Cơ cấu nào phù hợp với hoạt động của công ty trong vòng 3 năm tới? Cơ cấu nào tạo tính ổn định cho doanh nghiệp? Cơ cấu nào giúp bạn làm định biên nhân sự tốt nhất? Cơ cấu nào tải nổi khối lượng công việc bạn đã hoạch định? Cơ cấu nào không chồng chéo chức năng?  Cứ thế, rất nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra khi bạn chưa nắm rõ phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức.

Những đầu sách có thể bạn sẽ thích

    Đăng ký ngay để tải tài liệu của BGS Global Leadership Institute