Process

Trong bất kỳ một doanh nghiệp nào, những tư tưởng của lãnh đạo cấp cao đều phải được triển khai thành các chính sách như: chính sách tài chính, chính sách nhân sự, chính sách kinh doanh, chính sách thương hiệu, chính sách lương thưởng,… Những chính sách này chính là tư tưởng quản trị của bạn và cần được viết ra thành định hướng phát triển trong quá trình vận hành doanh nghiệp.

Những đầu sách có thể bạn sẽ thích

    Đăng ký ngay để tải tài liệu của BGS Global Leadership Institute