People

Con người là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Không có con người thì mọi chiến lược, kế hoạch, mục tiêu… chỉ mãi nằm trên giấy mà thôi. Trong một doanh nghiệp, hay bất kỳ một tổ chức nào đó, từng con người sẽ được kết nối thành một khối thống nhất, tạo ra sức mạnh chung và bền chặt. Sức mạnh ấy chính là tài sản vô hình, là “lãi ròng”, là yếu tố then chốt để tạo ra giá trị nội lực của mỗi doanh nghiệp.

Những đầu sách có thể bạn sẽ thích

    Đăng ký ngay để tải tài liệu của BGS Global Leadership Institute